Wonen

Wonen in De Rand is duur en de vraag naar bouwgrond, huizen en appartementen stijgt gestaag. Voor jonge gezinnen is het vaak moeilijk om een eigen plek te vinden. Zij die opgegroeid zijn in de streek en er zouden willen wonen, voelen zich vaak genoodzaakt verder van Brussel een woning te zoeken.

Het is niet wenselijk om tussen te komen in het marktmechanisme van vraag en aanbod dat de uiteindelijke prijs van de bouwgrond en de huizen bepaalt. Niettemin, dient er naar oplossingen gezocht te worden om binnen de woonzones een uitbreiding van de woongelegenheid te bekomen, vb. door toe te laten op achtergelegen gronden te bouwen. Ook kunnen gronden in woonuitbreidingsgebied aangesneden worden om er sociale kavels te voorzien.

Een goed huurbeleid is echter ook belangrijk om de basisrechten voor elke burger te verzekeren. De sociale huisvesting moet aan de huidige hoge kwaliteitsnormen blijven voldoen bij de uitbouw van de noodzakelijke 65.000 nieuwe woningen tegen 2020. Om deze uitbouw te versnellen werd het monopolie van de sociale huisvestingssector doorbroken en kan nu ook de private bouwsector sociale woningen bouwen. Het moet hier echter om een vrije keuze gaan en dus niet om een verplichting om in elke verkaveling van een bepaalde grootte sociale woningen te voorzien. Bovendien gaat huren niet enkel gepaard met rechten, maar ook met plichten. De huidige huurwet heeft terecht voor een zeker bescherming van de huurder voorzien, maar de bescherming van de verhuurders bij slechte huurders is onvoldoende geregeld.
Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de discussie over de eis dat kandidaat-kopers of huurders van woningen in de Rand het Nederlands machtig zijn. In mijn opinie moet iedere persoon de vrije keuze hebben om te kiezen waar hij zich wil vestigen en zijn leven uitbouwen. Doch, een zeker respect voor de samenleving waarin men door die persoonlijke keuze terecht komt kan wel verwacht worden.
In het geval van sociale verkavelingen, sociale koopwoningen of sociale kavels kunnen mijns inziens wel degelijk criteria gehandhaafd worden bij toewijzing die de betrokkenheid met de gemeente weergeven. Dit vooral uit het oogpunt om jonge mensen die geboren en getogen zijn in de regio, de kans te bieden er te blijven wonen.