ZOEKEN

De Bleeker lanceert drie pilootprojecten om overheidsuitgaven meer doelgericht en dienstverlening meer kwalitatief te maken

Op de ministerraad van vrijdag ligt een voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker met betrekking tot 3 pilootprojecten voor spending reviews. Dat zijn uitgavenevaluaties die kijken of het geld dat overheidsdiensten momenteel uitgeven hun doel effectief bereiken en of het op een andere manier efficiënter kan. Concreet wordt er bestudeerd of de vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing zijn doel bereikt, of veralgemeend telewerk tot minder huuruitgaven kan leiden en of in de zorg meer doelmatig kan worden uitgegeven. 

In het regeerakkoord werd opgenomen of er door een analyse van de overheidsuitgaven de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid verbeterd kan worden. Het past in het een breder doel om de overheid performanter te maken. In een aantal landen bestaan er al zogenaamde spending reviews. Dat zijn evaluaties van de overheidsuitgaven. Er wordt daarbij geanalyseerd of deze effectief hun doel bereiken. Ook wordt er bekeken of de overheidsuitgaven efficiënter kunnen. 

In uitvoering van het regeerakkoord had de staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een kader voor de spending reviews opgesteld en een aantal Ministers gevraagd om voorstellen te doen. De administraties hebben zelf voorstellen gedaan. Die voorstellen hebben nu geleid tot drie concrete pilootprojecten. Administratieve werkgroepen gaan dit nu verder uitwerken. Wanneer overheidsdiensten erin slagen om efficiëntiewinsten boeken, kunnen de uitgespaarde middelen worden geherinvesteerd. 

Vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing

Een eerste project speelt zich af in de fiscaliteit. Vandaag bestaan er vrijstellingen van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor overwerk, koopvaardij, baggervaart, sleepvaart, onderzoek- en ontwikkeling, nacht- en ploegenwerk, sportbeoefenaars, looncorrecties, steunzones, startende ondernemingen en jong werknemers. Dat is een vrij ingewikkelde manier om deze sectoren, niches en doelgroepen een duwtje in de rug te geven. Verschillende FOD’s, de Inspectie van Financiën en de RSZ gaan nu samen bestuderen of deze steun doeltreffend is en of dit niet op een veel eenvoudigere manier kan gebeuren, bijvoorbeeld door directe subsidiëring of door de sociale bijdragen aan te passen. 

De impact van veralgemeend telewerk op de organisatie en de uitgaven van de federale overheid

Met de coronacrisis is telewerken het nieuwe normaal geworden. Het wordt duidelijk dat telewerken definitief verankerd is. Ook de federale regering bereidt zich daarop voor. Zo ligt er op tafel om ambtenaren gemiddeld 2 dagen per week (op jaarbasis) te laten thuiswerken. Dat heeft uiteraard een impact op de werkmethodes, de arbeidsorganisatie maar ook de behoefte aan kantoor- en werkruimte. Verschillende FOD’s zullen samen met instellingen van de sociale zekerheid en de Regie der Gebouwen bestuderen of dit zou kunnen leiden tot minder uitgaven, bijvoorbeeld huuruitgaven. Het uitgespaarde geld kan zoals gezegd geherinvesteerd worden, bijvoorbeeld in het verbeteren van de energiescore van andere gebouwen.

Bijdragen aan doelmatige zorg

Ook in de zorg wordt er gekeken of er meer efficiënt kan gewerkt worden. Het gaat hier over een zeer brede oefening. Zo gaat men bestuderen of er door de herziening van de bestaande financieringsmogelijkheden en de introductie van innovatieve financiële systemen, die meer gebaseerd zijn op prikkels, de coördinatie, de kwaliteit en doeltreffendheid van de zorg kan verhogen. Het komt er vooral op neer dat de juiste zorg wordt gegeven op het juiste moment op de juiste plaats. De manier hoe de financiering vandaag in elkaar zit leidt tot zowel overconsumptie als ook onderconsumptie. Binnen de zorg zal er een projectoproep gebeuren. Uit de voorstellen wordt er dan ook een algemeen beeld opgemaakt over waar er verbetering mogelijk is. Met de middelen die worden uitgespaard kan er dan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in nieuwe technologieën.

Staatssecretaris De Bleeker: “Begroten is meer dan alleen kijken hoeveel geld naar welke begrotingsdoelstelling gaan. Net zoals in een huishouden moeten we bekijken of de uitgaven nuttig zijn en of ze hun doel bereiken. Dat gaan we nu met drie pilootprojecten ook bij de overheid doen. De uitgaven die de overheidsdiensten uitsparen, zullen ze opnieuw kunnen investeren in andere doelstellingen. Het komt er dus op neer om met hetzelfde geld méér te realiseren. Op lange termijn betekent dat natuurlijk ook dat de overheid minder geld moet uitgeven en dus slanker en slimmer kan werken.”