ZOEKEN

‘Overheid betaalde haar facturen in 2021 na gemiddeld 16 dagen – digitale facturatie in opmars’

Staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, publiceert vandaag de betaaltermijnen van de federale overheid in 2021. Die cijfers maken duidelijk dat de overheid haar facturen gemiddeld na 16 dagen voldoet. Opmerkelijk is ook dat de digitale factuur aan belang wint. De staatssecretaris juicht die tendens toe, op termijn zal de verdere uitrol van die digitale facturen namelijk zorgen voor een snellere afhandeling ervan. De Bleeker zal zoals eerder aangekondigd blijven rapporteren over betalingstermijnen van de overheid. Die transparantie moet diensten aanmoedigen hun termijnen te verbeteren. 

De FOD BOSA rapporteert, op vraag van staatssecretaris De Bleeker, om de drie maanden over de gemiddelde termijnen waarbinnen de federale administraties hun leveranciers vergoeden. Die resultaten worden nu ook op jaarbasis opgevolgd. Het gaat om een transparante monitoring, een rode draad in het beleid van de staatssecretaris voor Begroting. De monitoring moet er, samen met het maximaliseren van digitale facturatie, op termijn voor zorgen dat de betalingstermijnen van de overheid korter worden. Vandaag verscheen het verslag met de cijfers van 2021 (https://bosa.belgium.be/nl/publicaties).  

Uit die cijfers blijkt dat de overheid haar facturen gemiddeld 16 dagen na de scandatum voldoet. Zo’n scandatum valt voor elektronische facturen samen met de ontvangst van de factuur, voor papieren facturen komen er enkele dagen postverwerking bovenop. Dat is meteen ook de reden waarom staatssecretaris De Bleeker het belang van de volledige overstap naar digitale facturatie blijft benadrukken.  

Dat de gemiddelde termijnen uitkomen op 16 dagen, heeft te maken met het laatste kwartaal van 2021. De drie laatste maanden van afgelopen jaar zorgden voor een kleine stijging van het gemiddeld aantal dagen, terwijl de termijn in de eerste drie kwartalen maar 13 à 16 dagen bedroeg. Een verklaring daarvoor is enerzijds te vinden bij het groot aantal verlofdagen in november en december en anderzijds bij de instap van de penitentiaire instellingen in het digitale facturatiesysteem in de maand november. Dat laatste heeft mogelijk voor enkele opstartproblemen gezorgd. 

Sowieso is die gemiddelde termijn van 16 dagen een vooruitgang ten opzichte van het verleden. Ter vergelijking: in 2020 bedroeg deze termijn gemiddeld 20 dagen en in 2019 zelfs 24 dagen. Het is dus duidelijk dat de beslissing van de overheid van maart 2020, om niet meer te wachten tot de uiterste factuurdatum, een beduidende versnelling heeft betekend in de betaling van de facturen. Ook de versnelde focus op digitale facturatie, begint zijn vruchten af te werpen. 

Bij de federale overheidsdiensten die het digtale Vendor Invoice Managament System, kortweg VIM, volledig gebruiken, kan op basis van de rapportering worden vastgesteld dat 70% van de facturen binnen de 15 dagen na scandatum werden betaald. 20% van de facturen wordt betaald na 15 à 30 dagen, 7% na 30 tot 60 dagen en 3% na 60 dagen. De beste leerlingen van de klas zijn de FOD Sociale Zekerheid, die maar liefst 98% van haar facturen betaalde binnen de 15 dagen na de scandatum. Ook de FOD BOSA en BELSPO doen dat voor 85% van hun facturen. 

In de betaalmonitor werd ook een tabel toegevoegd die een overzicht geeft van de verschillende facturatiewijzen en hun aandeel tegenover het geheel aan facturen. Daaruit blijkt dat het aandeel e-facturen het laatste jaar steeg van 10 naar 19%. De facturatie via e-mail steeg dan weer van 29% naar 37%, terwijl het aandeel papieren facturen terugliep naar 44% (tegenover 62% in het begin van het jaar).  

Staatssecretaris De Bleeker: “Het is ontzettend belangrijk om transparant te blijven communiceren over de betalingstermijnen van de federale overheid. De staat heeft een voorbeeldfunctie. Wanneer je goederen of diensten levert aan de staat, moet je er op kunnen vertrouwen dat die op tijd haar facturen betaalt. Als staat gaan lenen op kosten van je leverancier is not done. Op basis van de resultaten zal ik alle administraties ertoe blijven aanzetten hun betaaltermijnen goed te monitoren. Daarnaast is het opmerkelijk dat de digitale facturatie een veel groter aandeel van de facturen begint in te nemen, iets waar ik ook al even op hamer. Ook dat is een grote stap richting kortere betalingstermijnen.”