ZOEKEN

Oorlog in Oekraïne doet begrotingstekorten in België stijgen

Volgens een raming van het Federaal Planbureau over de impact van de oorlog in Oekraïne op de Belgische economie zou het Belgisch bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 2,5 procent groeien. Dat is een half procentpunt minder dan in de economische begroting van februari werd verwacht. De lagere groei heeft ook impact op het begrotingstekort. Het gezamenlijk begrotingstekort van alle overheden in ons land zou met 0,28% van het BBP verslechteren. Dat komt ongeveer neer op zo’n 1,5 miljard, waarbij de federale overheid 1 miljard verslechtering moet verteren. 

De resultaten van het Planbureau komen voort uit een eerste technische analyse, waarin enkele internationale variabelen worden aangepast. De impact van de instorting van het consumentenvertrouwen werd in deze analyse nog niet meegenomen. Hiervoor wordt gewacht op meer gedetailleerde inzichten van de Nationale Bank.  

De lagere groei beïnvloedt het begrotingstekort, dat nu 0,28 procentpunt van het bbp groter wordt dan het voorspelde tekort van 4,2 procent van het bbp. Dat komt grosso modo neer op 1,5 miljard verslechtering. Op basis van de gebruikelijk hypothesen zou dit betekenen dat ongeveer 1 miljard van die verslechtering terecht komt bij de federale overheid. De regionale en lokale overheden zullen het overige half miljard in hun begrotingen voelen. 

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker wijst bij deze cijfers, net als bij het rapport van het monitoringcomité vorige week, op verschillende effecten. Enerzijds zijn er directe effecten. De staatssecretaris is er zich op dat vlak van bewust dat er, net zoals bij covid-crisis, veel inspanningen moeten gebeuren. We zullen onze burgers en bedrijven moeten beschermen, onze humanitaire plicht ten aanzien van de vele vluchtelingen vervullen en steun bieden aan Oekraïne. Die crisisuitgaven zullen, omwille van hun onvoorspelbaar karakter, continu gemonitord en bijgestuurd moeten worden.  

Daarnaast zijn er indirecte effecten. Door de sancties en wedersancties en door de stijgende prijzen van een heel aantal belangrijke producten zal er een impact zijn op de economische groei.  

De Bleeker zal, samen met de regering, trachten om zowel de directe als directe effecten zoveel mogelijk te integreren in de begrotingscontrole.  

Ze wijst er echter ook op dat die effecten moeten worden los gezien van het structureel tekort van ons land. Dat tekort bestond reeds voor deze crisis en ook al voor de coronacrisis en moet sowieso aangepakt worden om de houdbaarheid van publieke financiën om lange én middellange termijn te waarborgen. Zo zijn er heel wat uitdagingen die op ons afkomen die niet kunnen wachten, bijvoorbeeld de vergrijzing. Die zal de volgende jaren steeds meer beginnen doorwegen. Daarom is het belangrijk dat we de inspanningen uitvoeren die zijn afgesproken in het regeerakkoord en tijdens de begrotingsopmaak. Volgens De Bleeker blijft er bijvoorbeeld veel mogelijk op vlak van de activering van zo veel mogelijk mensen. Er zijn nog altijd tal van vacatures die open staan en ingevuld kunnen worden.  

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker: “De oorlog in Oekraïne raakt onze begroting stevig. We moeten rekening houden met teruglopende groeicijfers en tegelijk onze humanitaire plicht vervullen en onze burgers en bedrijven beschermen. Kortom, we moeten alles doen wat nodig is, ook al komt dat met een hoge kostprijs. Tegelijk moeten we echter ook aandacht blijven hebben voor het structureel tekort in onze overheidsfinanciën. Dit bedreigt namelijk de houdbaarheid van onze financiën op lange termijn. Als we werk maken van alle afgesproken hervormingen en maatregelen in het regeerakkoord en de begrotingsopmaak van 2022, zal dat ons land niet alleen sterker maken tijdens deze crisis, maar ook bijdragen aan buffers voor volgende crisissen."