ZOEKEN

Kamercommissie keurt begrotingscontrole goed

Deze middag keurde de Kamercommissie Financiën en Begroting de begrotingscontrole goed. Die werd eerder op regeringsniveau afgeklopt. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker diende namens regering diende zelf nog een aantal amendementen in. Dat was nodig omdat de regering na de begrotingscontrole nog een aantal relancemaatregelen heeft genomen in kader van de coronacrisis. Deze amendementen zorgen er volgens De Bleeker voor dat de goedgekeurde begrotingscontrole helemaal up to date blijft.  

Begin april rondde Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker de begrotingscontrole af op regeringsniveau. Begrotingscontroles zijn nodig om te kijken of de begroting die voor het begin van het jaar werd opgemaakt nog actueel is en de reële cijfers weerspiegelt. Als dat niet het geval is wordt er een begrotingsaanpassing doorgevoerd. Normaal gebeurt er 1 begrotingsaanpassing per jaar. Dit jaar is de begrotingscontrole de derde begrotingsaanpassing die plaatsvindt. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis die de regering ertoe verplicht om voortdurend maatregelen te nemen en bij te sturen. 

(Meer info daarover vindt u hier: https://evadebleeker.be/nl/nieuwsbericht/detail/staatssecretaris-de-bleeker-rondt-begrotingscontrole-af-regering-houdt-vast-aan-budgettair-traject

Nadat de begrotingscontrole op regeringsniveau wordt besproken, volgt een parlementair proces om de begrotingsaanpassing in wet vast te leggen en goed te keuren. Tussen de regeringsbeslissing en de uiteindelijke stemming in de kamer zit echter een heel aantal weken. Omdat de coronacrisis de regering verplicht heeft om voortdurend bij te sturen, zijn er tussen de beslissing in de regering en de stemming in de Kamercommissie nog een aantal maatregelen genomen die een impact hebben op de begroting. Het gaat daarbij over steun- en relancemaatregelen.  

Om de budgettaire impact te verwerken in de begrotingscontrole heeft Staatssecretaris De Bleeker namens de regering een aantal amendementen ingediend op de begrotingsaanpassing. Op die manier blijft de begrotingscontrole helemaal actueel en geven de cijfers een transparant, correct en reëel beeld van de financiële situatie van ons land.  

Meer concreet zijn volgende maatregelen met begrotingsimpact opgenomen in de amendementen van de regering: 

·         De BTW verlaging voor de horeca (447 miljoen) 

·         Accijnsteruggave (2,5 miljoen) 

·         Vrijstelling bijdrage vakantiegeld horeca (110 miljoen) 

·         Tijdelijk extra personeel voor de Hulpkas voor Werklozen (0,36 miljoen) 

·         Diverse steunmaatregelen voor specifieke sectoren en doelgroepen voor het derde kwartaal (178,31 miljoen) 

Staatssecretaris De Bleeker: “We hebben de voorbije maanden onze begroting voortdurend moeten bijsturen. Ook deze laatste maanden, waarin we de omslag maken van steun- naar relancemaatregelen. Door de begrotingsimpact daarvan mee te nemen in de begrotingsaanpassing die nu voorligt in het parlement, zorgen we ervoor dat onze begroting up to date blijft.” 

Belangrijke kanttekeningen 

De amendementen zijn er zoals gezegd op gericht gekende maatregelen te integreren in de begrotingsaanpassing. Hoewel zowel het federaal planbureau als de Nationale Bank met positieve economische vooruitzichten kwamen, wordt de mogelijke inkomsten daarvan in de begroting nog niet aangepast. De regering heeft er immers voor gekozen zich te baseren op het rapport van het monitoringcomité en het macro-economische kader van het Federaal Planbureau in februari, wanneer ze begroting aanpaste.  

Dat is ook het geval voor de inkomsten van de sociale zekerheid. Omdat de inkomsten uit sociale bijdragen niet voldoende zijn om de uitgaven van de sociale zekerheid te bekostigen, geeft de federale overheid een evenwichtsdotatie aan de sociale zekerheid.  Een aantal steunmaatregelen verlopen via de sociale zekerheid, denk aan de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Deze doen de uitgaven van de sociale zekerheid stijgen (1.028,68 miljoen). Tegelijk zijn er positieve vooruitzichten voor de werkgelegenheid en de werkloosheid. Het moet nog blijken hoe veel het verschil tussen uitgaven en inkomsten zijn. Afhankelijk van hoe groot dat verschil is, wordt de evenwichtsdotatie volgend jaar verhoogd of verlaagd, zoals dat altijd gebeurt.