ZOEKEN

Kamer keurt begrotingscontrole goed 

Deze middag is de begrotingscontrole goedgekeurd door de Kamer. De begrotingswijziging is vooral een technische aanpassing met een aantal  ondersteunings -(relance)maatregelen in kader van de coronacrisis. Een aantal regeringsamendementen zorgen er volgens Staatssecretaris voor Begroting De Bleeker voor dat de goedgekeurde begrotingscontrole helemaal up to date blijft. De Bleeker hoopt terug te kunnen aanpikken op een normaal begrotingstraject nu de coronacrisis op zijn einde lijkt en de economische vooruitzichten gunstig zijn.  
 

Vorige week keurde de Kamercommissie voor Financiën en Begroting de begrotingscontrole aangevuld met enkele door de Staatssecretaris ingediende amendementen goed. Vandaag lag deze ter stemming voor in de Kamer. Begrotingscontroles zijn nodig om te kijken of de begroting die voor het begin van het jaar werd opgemaakt nog actueel is en de reële cijfers weerspiegelt. Als dat niet het geval is wordt er een begrotingsaanpassing doorgevoerd.  
Normaal gebeurt er 1 begrotingsaanpassing per jaar. Dit jaar is de begrotingscontrole de derde begrotingsaanpassing die plaatsvindt. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis die de regering ertoe verplicht om voortdurend maatregelen te nemen en bij te sturen. Bij deze begrotingscontrole werd op basis van het monitoringcomité vastgesteld dat het begrotingstekort steeg van 25,04 miljard naar 29,32 miljard.  
 

(Meer info daarover vindt u hier: https://evadebleeker.be/nl/nieuwsbericht/detail/staatssecretaris-de-bleeker-rondt-begrotingscontrole-af-regering-houdt-vast-aan-budgettair-traject en https://evadebleeker.be/nl/nieuwsbericht/detail/kamercommissie-keurt-begrotingscontrole-goed)  
 

Omdat de coronacrisis de regering verplicht heeft om voortdurend bij te sturen, zijn er tussen de beslissing in de regering en de stemming in de Kamercommissie nog een aantal maatregelen genomen die een impact hebben op de begroting. Het gaat daarbij over steun- en relancemaatregelen. Om de budgettaire impact te verwerken in de begrotingscontrole heeft Staatssecretaris De Bleeker namens de regering een aantal amendementen ingediend op de begrotingsaanpassing. Op die manier blijft de begrotingscontrole helemaal actueel en geven de cijfers een transparant, correct en reëel beeld van de financiële situatie van ons land.  
 

Meer concreet zijn volgende maatregelen met begrotingsimpact opgenomen in de amendementen van de regering:  

·        De BTW verlaging voor de horeca (447 miljoen) 

·        Accijnsteruggave (2,5 miljoen) 

·        Vrijstelling bijdrage vakantiegeld horeca (110 miljoen) 

·        Tijdelijk extra personeel voor de Hulpkas voor Werklozen (0,36 miljoen) 

·        Diverse steunmaatregelen voor specifieke sectoren en doelgroepen voor het derde kwartaal (178,31 miljoen) 

  

Staatssecretaris De Bleeker: “Deze begrotingscontrole die vandaag is goedgekeurd is vooral een technische aanpassing. Van de afgesproken structurele inspanningen wijkt de regering niet af. We hebben echter de voorbije maanden onze begroting voortdurend moeten bijsturen. Door de begrotingsimpact van genomen steun- en relancemaatregelen  mee te nemen in de begrotingsaanpassing, zorgen we ervoor dat onze begroting up to date blijft. Nu versoepelingen elkaar opvolgen en de economische vooruitzichten gunstig zijn, hoop ik snel terug een normaal en stabiel begrotingstraject te kunnen volgen.” 

  

Belangrijke kanttekeningen 

  

De amendementen zijn er zoals eerder gezegd op gericht gekende maatregelen te integreren in de begrotingsaanpassing. Hoewel zowel het Federaal Planbureau als de Nationale Bank met positieve economische vooruitzichten kwamen, wordt de mogelijke inkomsten daarvan in de begroting nog niet aangepast. De regering heeft immers de verplichting  zich te baseren op het rapport van het monitoringcomité en het macro-economische kader van het Federaal Planbureau in februari, wanneer ze de begroting aanpast.  

  

Dat is ook het geval voor de inkomsten van de sociale zekerheid. Omdat de inkomsten uit sociale bijdragen niet voldoende zijn om de uitgaven van de sociale zekerheid te bekostigen, geeft de federale overheid een evenwichtsdotatie aan de sociale zekerheid.  Een aantal steunmaatregelen verlopen via de sociale zekerheid, denk aan de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Deze doen de uitgaven van de sociale zekerheid stijgen (1.028,68 miljoen). Tegelijk zijn er positieve vooruitzichten voor de werkgelegenheid en de werkloosheid. Het moet nog blijken hoe veel het verschil tussen uitgaven en inkomsten zijn. Afhankelijk van hoe groot dat verschil is, wordt de evenwichtsdotatie volgend jaar verhoogd of verlaagd, zoals dat altijd gebeurt.