ZOEKEN

Eva De Bleeker past begrotings- en rekeningenkalender aan om kwaliteit te verhogen

De staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker is bezig om de manier waarop er begroot wordt en de rekeningen beheerd worden te veranderen. De Bleeker wil de technische kwaliteit van de begroting en de rekeningen van de staat verbeteren. Daarom verandert de staatssecretaris de begrotings- en rekeningenkalender zodanig dat er voor de administratie een betere spreiding ontstaat. Die moet toelaten om betere rekeningen af te leveren.

Een begroting is een raming van de geplande uitgaven en verwachte inkomsten. Een begroting kijkt dus vooruit, naar het jaar dat komen zal. Daartegenover staan de rekeningen van de staat. Die gaan na afloop van dat jaar kijken hoeveel er exact is uitgegeven en is binnengekomen. Vergelijk een begroting desnoods met het financieel plan van een bedrijf. De rekeningen van de staat zijn net zoals de jaarrekening van een bedrijf.

De manier waarop de begroting en de rekeningen worden opgemaakt is bij wet geregeld. De staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker is bezig om die wet te herzien om de technische kwaliteit van de begroting en de rekeningen te verbeteren. Daarbij gaat er ook steeds meer aandacht naar het kwaliteitsvol afleveren van de rekeningen van de staat. In het verleden werd er al ingevoerd dat het Rekenhof de rekenen kan certificeren.  

Vandaag stelde De Bleeker in de Commissie Financiën en Begroting een wetsontwerp voor dat  eveneens betrekking op de rekeningen van de federale overheid en de controle daarop door het Rekenhof. Het Rekenhof had namelijk al in 2018 de vraag gesteld om de kalender voor de overmaking en controle op de rekeningen te herzien. Met het wetsontwerp van de staatssecretaris dat vandaag werd voorgesteld en goedgekeurd, mede door een aantal oppositiepartijen, kan eindelijk gevolg aan kan worden geven. De Bleeker is blij met de brede steun voor haar voorstel.

Het globale principe bij deze gewijzigde kalender is de betere spreiding tussen de tijd die beschikbaar is voor, enerzijds, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA),  bij de opmaak van de rekeningen en, anderzijds, voor het Rekenhof bij de controle op de rekeningen. Voor de verschillende instellingen die hun rekeningen moeten aanleveren verandert er niets. Hun deadlines blijven ongewijzigd. 

In dit wetsontwerp werden ook enkele juridische correcties en technische aanpassingen te voorzien in de Wet van 22 mei 2003. Er worden ook enkele administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd.

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker: ‘We zijn bezig met een budgettair traject dat ons begrotingstekort moet terugdringen. We kijken daarbij klassiek vooral naar de begroting. Maar het is uiteindelijk de rekeningen van de staat die zeggen hoezeer we in onze opdracht zijn geslaagd. Daarom wil ik de technische kwaliteit van zowel de begroting als de rekeningen van de staat opkrikken. Dat zal leiden tot betere inzichten en inschattingen. De technische, juridische en administratieve bijsturing die ik vandaag heb verduidelijkt, zal dus uiteindelijk ook inhoudelijk effect hebben op de begroting en de comptabiliteit.’