ZOEKEN

Eerste aanpassingsblad federale begroting 2022 goedgekeurd in plenaire vergadering

De plenaire vergadering heeft de eerste begrotingsaanpassing voor 2022 goedgekeurd. De aanpassing omvat onder andere een aantal budgettaire wijzigingen in functie van dringende noden in het kader van coronasteunmaatregelen. Daarnaast zijn er ook aanpassingen in het kader van verduurzaming, digitalisering en inclusie. Staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, benadrukt het belang van de transparante aanpassing omdat een begroting steeds de realiteit moet blijven weerspiegelen. 

De grote budgettaire impact van de gezondheidscrisis noopt de staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, ook dit jaar om de begroting bij te sturen zodat er voldoende middelen kunnen worden voorzien om burgers en bedrijven door deze crisis te loodsen.  

Zo zijn er, om de coronasteunmaatregelen correct en tijdig te vergoeden, bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), doorgedreven IT-ontwikkelingen voorzien om de premies toe te kennen aan de werkgevers. De federale overheid stelt de RSZ hiervoor 270 000 euro ter beschikking. In het kader van de gezondheidscrisis werden ook covid-compensaties voor Infrabel en de NMBS voorzien voor het eerste kwartaal van 2022, respectievelijk 1,25 en 26,75 miljoen euro. 

In het kader van de Belgische projecten binnen de Europese Recovery & Resilience Facility, kortweg RRF, werden 9,1 miljoen euro aan extra BTW-middelen voorzien. Die projecten zijn een belangrijk instrument om Europese lidstaten te helpen om sterker en veerkrachtiger uit de gezondheidscrisis te komen.  

In het kader van het Belgische herstart- en transitieplan werden eind 2021 door de ministerraad nog een aantal grote projecten goedgekeurd die investeren in veiligheid en digitalisering, duurzaamheid en inclusie.  

  • Zo worden er bijvoorbeeld middelen voorzien voor IPolice, de modernisering van de IT-infrastructuur van de politie. Daarin gaan veiligheid en digitalisering hand in hand. 
  • Daarnaast zal de Regie der Gebouwen voorzien in toegankelijkere overheidsgebouwen en investeert ze in toekomstgerichte aanpassingen die, onder andere, kaderen in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Op termijn moeten die aanpassingen leiden tot minder gehuurde huuroppervlakte en dus een besparing op huurgelden. De Regie zet ook in op inclusie door te zorgen voor overheidsgebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn. 
  • Ook elders worden extra middelen voorzien om onze economie en overheid te verduurzamen en te digitaliseren. Zo lanceert de regering voorstudies voor de bouw en exploitatie van offshore windmolenparken in de Belgische Noordzee. Daarvoor wordt zo’n 26 miljoen euro voorzien.  

De laatste wijziging van het aanpassingsblad betreft een verhoging van de kredieten van de POD maatschappelijke integratie met 39,9 mio euro. Dat geld zal gebruikt worden om, in het eerste kwartaal, een premie van 25 euro per maand uit te keren aan begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie, de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming en van de inkomensgarantie aan ouderen. 

Staatssecretaris De Bleeker: “Het is ontzettend belangrijk dat onze begrotingscijfers blijven aansluiten bij de realiteit en bij de huidige noden, zeker in het kader van de gezondheidscrisis. De burger en het parlement hebben recht op die transparantie.”