ZOEKEN

Duidelijkere garantieregels moeten consument beter beschermen

Vandaag werden de nieuwe garantieregels goedgekeurd door het parlement. Dat laten vice-eersteminister en minister van Economie & Werk Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker weten. Het nieuwe wettelijke kader rond garantietermijnen moet zorgen voor een sterke, duidelijke en eenvormige bescherming van de consument.  

Consumenten die producten aankopen waar enige tijd later iets mis mee blijkt , konden zich al beroepen op wettelijk bepaalde garantietermijnen. Binnen die termijn moeten defecte goederen kosteloos worden gerepareerd, vervangen of vergoed.  

Vanaf 15 mei 2022 worden die garantietermijnen en het wettelijke kader daarrond eenvormig en  daardoor ook een stuk eenvoudiger en duidelijker. Met de goedkeuring van de nieuwe regels worden twee Europese richtlijnen omgezet en wordt het bestaande wettelijke garantiestelsel versterkt. 

 

Twee jaar garantie voor nieuwe producten  

Op alle nieuw aangekochte producten zal een garantieperiode van twee jaar gelden. Consumenten die binnen die periode een gebrek vaststellen, hebben recht op reparatie of vervanging van het product. Is dat niet mogelijk, dan moet de consument vergoed worden. 

Twee jaar omgekeerde bewijslast  

Consumenten zullen gedurende de volledige garantietermijn van  twee jaar, niet meer zelf moeten bewijzen dat het defect van een product al aanwezig was bij de aankoop ervan in. De verkoper moet zelf het tegendeel kunnen aantonen en moet bewijs leveren dat het defect is ontstaan bij de consument. Onder de oude regels was dit uitsluitend zo tijdens slechts de eerste 6 maanden. Dit zorgde vaak voor verwarring bij de consument.  

Twee jaar wettelijke garantie voor tweedehandsgoederen.  

Ook voor tweedehandsgoederen zal een wettelijke periode van twee jaar gelden. Die periode kan echter wel contractueel worden teruggebracht op voorwaarde dat de verkoper de consument daarover op duidelijke en ondubbelzinnige wijze informeert. Maar ook dan hebben consumenten minimaal 1 jaar garantierecht. 

Digitalisering 

De garantieregels zullen voortaan ook van toepassing zijn op goederen met digitale elementen (zoals aangesloten smartwatches), de levering van digitale inhoud (bv. video’s, audio-opnames, toepassingen, videospelen, enz.), digitale diensten (video on demand, streaming, opslag in de cloud, enz.) en de levering van digitale inhoud op een materiële gegevensdrager (dvd, cd, USB-sticks, enz.).  

Eén uitzondering: levende dieren 

Uitzondering op de nieuwe garantieregels zijn de levende dieren. Levende dieren zijn immers geen consumptiegoederen zoals alle andere. De verkoop van een computer of een auto kan niet op dezelfde wijze worden behandeld als die van een kat of een paard. Om zowel de consument als het dier te beschermen bij een aankoop, zullen hiervoor binnenkort specifieke en relevante garantieregels worden voorgesteld.  

Vice-eersteminister en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne: “De consument krijgt automatisch recht op de wettelijke garantie wanneer hij een probleem met z’n goederen opmerkt. Tot nu toe was dit enkel het geval gedurende de eerste 6 maanden van de tweejarige garantie, vanaf 15 mei zal dit voor de gehele duur van de garantie gelden. Het gaat om een grote stap vooruit voor de consument. In de praktijk was het vaak onmogelijk voor de consument om de verantwoordelijkheid van de producent aan te tonen, wegens gebrek aan expertise. Het is voor een bedrijf met deskundigen en herstelateliers veel gemakkelijker om de aansprakelijkheid van een consument te bewijzen dan omgekeerd. De consument kan de garantie momenteel dus niet afdwingen, hoewel hij daartoe het volste recht heeft. De nieuwe regels zullen onze economie ook duurzamer maken door bedrijven aan te moedigen goederen te produceren die langer meegaan en minder vaak defecten vertonen.” 

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “Consumenten hebben steeds recht op een degelijk product. Indien een product niet deugt bij aankoop, moet men een gratis reparatie, een vervanging door een nieuw product of teruggave van het aankoopbedrag kunnen vragen. Deze nieuwe garantieregels zorgen voor een betere bescherming van de consument. Dit is cruciaal. Ook op de tweedehandsmarkt kunnen we met deze regeling beter de rechten van de consument garanderen.” 

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker: ‘Deze wetswijziging is er één die duidelijkheid brengt voor de consument: twee jaar garantie met omgekeerde bewijslast, zowel voor nieuwe als tweedehands goederen. Dat laatste zal ook zorgen voor een meer betrouwbare tweedehandsmarkt. In tijden waarin we meer en meer circulair moeten denken, is dat een extra duwtje in de goede richting.’ 

___________________________________