ZOEKEN

De Bleeker versterkt Inspectie Financiën en moderniseert begrotingsregels

Veel regels in het begrotingsrecht zijn destijds nooit degelijk uitgewerkt. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker is daarom aan een sneltempo de missing links aan het wegwerken. Zo voert ze minimumtermijnen in voor adviezen om te garanderen dat de Inspectie van Financiën dossiers grondig kan doornemen. Tegelijkertijd komen er maximumtermijn voor behandeling door bevoegde ministers, om te vermijden dat dossiers stof liggen vergaren. Ook wordt het begrotingskader grondig aangepast aan de realiteit en moderniteit. Tot slot zal De Bleeker zorgen voor een volledige personeelsbezetting bij het korps van de Inspectie, zodat die genoeg capaciteit hebben om alle federale en regionale dossiers grondig te kunnen doorlichten.

De meeste regels over hoe begrotingen worden opgemaakt, beheerd en gecontroleerd, gaan terug op een wet van 22 mei 2003. In die wet staan er, net zoals in veel andere wetten, veel zaken die eigenlijk concreter uitgewerkt moeten worden door Koninklijke Besluiten. Bij de begrotingswet van 2003 is dat echter op veel vlakken nog niet of onvoldoende gebeurd, waardoor er enkele hiaten in het begrotingsrecht zaten.

In een aantal gevallen werd dat opgevangen door gebruik te maken van oudere, soms archaïsche regels. Dat leidde tot anachronismen zoals verwijzingen naar ministerposten, departementen, diensten en procedures die al lang niet meer bestaan. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker is nu aan een sneltempo de missing links aan het wegwerken zodat die antiquiteiten uit het begrotingsrecht verdwijnen.

Er waren ook gewoon zaken die bij gebrek aan oudere regels gewoonweg niet geregeld waren, wat tot onduidelijkheid leidde. Van die onduidelijkheid wordt soms handig gebruik gemaakt.

Dat was bijvoorbeeld het geval op het vlak van termijnen voor de behandeling van begrotingsaanvragen. Enerzijds door de Inspectie Financiën, anderzijds door de bevoegde politieke beleidsmakers, waaronder bijvoorbeeld de staatssecretaris of minister van Begroting.

De Bleeker brengt nu duidelijkheid op dat vlak. Voor de Inspectie Financiën dient ze een minimumtermijn in. Dat geeft de Inspectie de tijd en de ruimte om begrotingsaanvragen degelijk te bestuderen. Op die manier kan de Inspectie de strijd met onregelmatigheden en verspilling beter aanbinden. De Inspectie Financiën krijgt standaard 12 dagen de tijd voor advies te geven om op begrotingsaanvragen van de ministerraad. Voor andere begrotingsaanvragen zal de Inspectie 15 dagen krijgen. Er zullen uitzonderingen zijn voor hoogdringende zaken (4 dagen) of zeer hoogdringende zaken (1 dag). De Bleeker zal er wel over waken dat er geen misbruik wordt gemaakt van die uitzonderingsprocedure.

Tegelijkertijd voert De Bleeker een maximumtermijn in voor de politiek. Dat is een beperking die ze vooral zichzelf en haar collega minister van Ambtenarenzaken oplegt. Dat houdt in dat dat beide regeringsleden binnen de 15 dagen hun akkoord moeten geven en moet voorkomen dat dossiers stof zouden vergaren op het bureau van de minister. Het gebrek aan termijn gaf in het verleden soms politieke speelruimte. De Bleeker wil daar komaf meemaken.

Tot slot zal De Bleeker zorgen volledige personeelsbezetting bij het korps van de Inspectie. De capaciteit van de Inspectie van Financiën is vastgelegd op 61 inspecteurs. Men slaagt er evenwel al even niet in om die capaciteit in te vullen, en dat zet druk op het korps, wat de kwaliteit van het adviezen dreigt te hypothekeren. De Bleeker neemt nu maatregelen zodat die volledige bezetting wel kan gehaald worden. Op die manier zal er genoeg capaciteit zijn om alle federale en regionale dossiers grondig te kunnen doorlichten.

Staatssecretaris De Bleeker: “Ik wil de staat efficiënter maken en ervoor zorgen dat belastinggeld juist terechtkomt. Ons begrotingsrecht vertoont vandaag te veel hiaten waardoor er soms oude regels, slechte regels of zelfs geen regels van toepassing waren. Ik wil die missing links oplossen. Daarom moderniseer ik het begrotingsrecht, versterk ik de Inspectie van Financiën en verstreng ik de regels voor beleidsmakers, inclusief mezelf. Regeringsleden moeten het goede voorbeeld geven. »