ZOEKEN

5de aanpassing van begroting 2021 goedgekeurd

Vandaag keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de vijfde begrotingsaanpassing goed. Het is uniek dat er zoveel begrotingsaanpassingen gebeuren. Staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker vindt het echter belangrijk dat de cijfers de realiteit blijven weerspiegelen tijdens de coronacrisis. De vijfde aanpassing maakt vooral meer middelen vrij voor de strijd tegen het coronavirus en de steunmaatregelen. Daarnaast zijn er aanpassingen in het kader van betere consumentenbescherming, betere en goedkopere huisvesting en ecologisch bermbeheer. 

Normaliter bestaat de begrotingscyclus uit een begrotingsopmaak en een begrotingscontrole. Na de begrotingsopmaak door de regering, keurt het parlement op het einde van het jaar de begroting voor het komende jaar goed. Tijdens dat begrotingsjaar vindt er dan de begrotingscontrole plaats. Bij de begrotingscontrole wordt er gekeken hoe de inkomsten en uitgaven evolueren en of er moet bijgestuurd worden. In normale tijden blijft het dan ook bij één aanpassing per jaar.  

Door de coronacrisis en de ongeziene budgettaire impact ervan was staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker genoodzaakt om quasi voortdurend de begroting bij te sturen om voldoende middelen te voorzien voor de strijd tegen het coronavirus en de gevolgen ervan voor onze burgers en bedrijven. Ondertussen is de regering De Croo nu maar liefst toe aan zijn 5de aanpassing van de begroting van 2021. Dit 5de aanpassingsblad werd vandaag goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  

Het is geen verrassing dat een groot deel van de aanpassing gaat over extra middelen voor de strijd tegen corona.  

Op vlak van de volksgezondheid krijgt het RIZIV zo’n 234,4 miljoen euro voor de extra corona-uitgaven. Daarnaast wordt 365 miljoen euro ingeschreven die nog aan de regio’s moet betaald worden. In het kader van de vaccinatiecampagne werd er afgesproken dat de federale overheid 80% van de vaccinatiekosten zou dragen en de regio’s de resterende 20%. Een voorlopige berekening bracht in kaart dat de federale overheid nog zo’n 353,3 miljoen moest aan de regio’s. Het bedrag wordt uit veiligheid afgerond naar 365 miljoen. Het gaat daarbij om de kosten van de eerste vaccinatiecampagne, niet om de boostershots. 

Aan de kant van de steunmaatregelen is de impact ook groot. De uitkeringsinstellingen van de sociale zekerheid hebben tijdens de coronacrisis forse uitgaven moeten doen en doen dat nog altijd. Het is zo dat de federale overheid ervoor instaat dat de sociale zekerheid altijd genoeg middelen heeft. Als er de sociale zekerheid meer uitgaven heeft moeten doen, dan zal de federale overheid die later bijpassen via een evenwichtsdotatie. Die evenwichtsdotatie lijkt nu lager uit te vallen voor het uitkeringsstelsel van de werknemers. Daar vermindert de evenwichtsdotatie met 1.012 miljoen euro. In het uitkeringsstelsel van de zelfstandigen neemt de evenwichtsdotatie toe met 34,5 miljoen.  

Tijdens de begrotingsopmaak 2022 werd er besloten om consumenten te beschermen tegen de stijgende energiekosten. Een deel van die middelen zullen al in 2021 nodig zijn. Er waren al middelen voorzien voor het uitgebreide sociaal tarief dat nu geldt. Die middelen worden verhoogd met 100 miljoen euro. Voor de éénmalige korting van 80 euro op de elektriciteitsfactuur wordt er 72 miljoen euro uitgetrokken. Voor de éénmalige financiering van het fonds elektriciteit en gas is dat 16 miljoen euro. In totaal gaat het dus over 188 miljoen euro. 

Er zijn er ook een aantal aanpassingen die los staan van corona.  

Zo is er een kleine verschuiving van 300.000 euro van Justitie naar Economie ten behoeve van de studie die zal gebeuren in het kader van ConsumerConnect. Dat is het project van staatssecretaris De Bleeker in haar bevoegdheid van consumentenbescherming. ConsumerConnect is erop gericht om een ééngemaakt loket te maken voor alle vragen van burgers en consumenten. Vandaag zijn er verschillende instanties die klachten behandelen, vragen beantwoorden, meldingen registeren of bemiddelingsverzoeken ontvangen. Gevolg is dat burgers te vaak worden doorverwezen worden. Het uniek loket moet daar een einde aanmaken. 

Een grotere aanpassing vindt plaats bij de Regie Der Gebouwen. Die krijgt 280 miljoen bij voor de aankoop van twee gebouwen. Het gaat om twee gebouwen die een veel betere energiescore hebben én die moeten toelaten om een aantal diensten te centraliseren. De aankoop moet dus leiden tot minder energieuitgaven én minder huuruitgaven voor de federale overheid. 

Een laatste aanpassing gaat over duurzaamheid en mobiliteit. Er wordt 2,1 miljoen euro voorzien om het beheer van spoorwergbermen ecologischer te maken. Die middelen zullen dienen om een aantal proefprojecten te financieren. Zo wordt er onderzocht of via een verharde maar doorlaatbare laag het onderhoud kan verminderen. Er wordt gekeken of er kan samengewerkt worden met lokale initiatieven om de bermen te beheren. Tot slot zal men in 2 projecten ook schapen inzetten om de bermen te begrazen. 

Staatssecretaris De Bleeker: “Corona blijft de begroting overhoopgooien, zowel qua cijfers als qua tempo. Ik vind het belangrijk dat de cijfers blijven aansluiten bij de realiteit. Om dat te garanderen heb ik de begroting 2021 al verschillende keren bijgestuurd. Dat doe ik nu voor een vijfde keer. Ik zal dat ook blijven doen. De burger en het parlement verdienen die transparantie. Het heeft geen zin om onszelf voor de gek te houden.”