ZOEKEN

4de aanpassing van begroting 2022 goedgekeurd

Vandaag keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de vierde begrotingsaanpassing van dit jaar goed. Het is het tweede jaar op rij dat er zoveel begrotingsaanpassingen gebeuren. Staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker vindt het echter belangrijk dat de cijfers de realiteit blijven weerspiegelen. Deze vierde aanpassing maakt vooral meer middelen vrij voor de maatregelen die de regering de afgelopen maanden nam om de burger te beschermen in deze moeilijke tijden van hoge energieprijzen.  Daarnaast zijn er ook nog andere aanpassingen. 

Normaliter bestaat de begrotingscyclus uit een begrotingsopmaak en een begrotingscontrole. Na de begrotingsopmaak door de regering, keurt het parlement op het einde van het jaar de begroting voor het komende jaar goed. Tijdens dat begrotingsjaar vindt er dan de begrotingscontrole plaats. Bij de begrotingscontrole wordt er gekeken hoe de inkomsten en uitgaven evolueren en of er moet bijgestuurd worden. In normale tijden blijft het dan ook bij één aanpassing per jaar.  

Door de huidige economische tijden en de budgettaire impact van de maatregelen om de energiekosten voor de burger te drukken, was staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker genoodzaakt om de begroting een aantal keer bij te sturen om daar voldoende middelen voor te voorzien. Dit 4de aanpassingsblad werd vandaag goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  

Het is geen verrassing dat een groot deel van de aanpassingen dan ook gaat over extra middelen In de strijd tegen de hogere energieprijzen. Het betreft de maatregelen die reeds voor de zomer werden beslist, maar ook de meest recente maatregelen inzake het basispakket elektriciteit en gas van de maanden november en december. Daarvoor wordt enerzijds 534 miljoen aan bijkomende middelen vrijgemaakt om het uitgebreide sociale tarief, dat nagenoeg 1 miljoen families beschermt tegen de hoge energieprijzen, te financieren in het vierde kwartaal van dit jaar. Er zijn ook aanpassingen om de stookoliecheque, die in stappen werd verhoogd van 200 euro naar 300 euro, te kunnen uitbetalen. Het vierde aanpassingsblad voorziet ook 844,6 miljoen aan middelen die het basispakket aan gas, ten belope van 135 euro per maand, en het basispakket aan elektriciteit, ten belope van 61 euro per maand voor de maanden november en december 2022, mogelijk maken. 

Er zijn er ook een aantal aanpassingen die los staan van de energiemaatregelen. Zo worden, omwille van de oplopende inflatiecijfers en de verschillende overschrijdingen van de spilindex, bijkomende middelen voorzien bij de federale overheid voor de ambtenarenlonen en sociale uitkeringen. De provisie die hiervoor voorzien is, wordt verhoogd met 202,7 miljoen. Er wordt ook 17,6 miljoen aan kredieten voorzien om de doelstelling inzake productie van energie uit hernieuwbare bronnen opnieuw te bereiken. De ministerraad ging op 20 mei 2022 akkoord met een ontwerpakkoord voor de statistische overdracht van hernieuwbare energie tussen België en Denemarken. Daarnaast werden de voorbije maanden nog verschillende andere investeringsprojecten goedgekeurd door de ministerraad. Ook die werden in dit aanpassingsblad geïntegreerd. 

Er kwam vanuit de Kamer ook nog een amendement om de provisie ten behoeve van de NMBS en Infrabel te verhogen met maximaal 119,2 miljoen om de gestegen energiekosten en loonkosten te kunnen dekken. 

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker: “In de huidige tijden moeten we als regering soms snel schakelen om extra onvoorziene middelen vrij te maken. Aanpassingsbladen zorgen ervoor dat onze begroting steeds een transparante weergave van de realiteit blijft. ”