Europa in tijden van Corona

Het coronavirus zet de Europese Unie en het internationale handelssysteem onder druk. De roep om Europese integratie, globalisatie en individuele vrijheden terug te draaien, neemt toe. De lidstaten van de Europese Unie dienen hier resoluut tegen in te gaan.

Wat we de voorbije 10 weken meemaakten in België, in Europa is ongezien de laatste 75 jaar. De economische activiteit werd vrijwel totaal stilgelegd, de vrijheid om te gaan en te staan waar je wil, werd beperkt en de landsgrens oversteken verboden. Geen oorlog, aanslag, beurscrash of natuurramp legde het leven stil, maar wel een onzichtbaar virus.

De gevolgen van het Coronavirus op de Europese economie zijn enorm en bedreigen de stabiliteit van de Eurozone en de Europese Unie. De Europese Commissie berekende een enorme inkrimping van de Europese economie met 7,4% voor dit jaar die slechts gedeeltelijk weggewerkt zal worden door een groei van 6% in 2021. De werkeloosheid zal toenemen, de inflatie afnemen en de investeringen dalen. De EU lidstaten worden ongelijk getroffen door het virus en hebben bovendien verschillende economische structuren zodat de economische impact van lidstaat tot lidstaat verschilt. Het risico is groot dat dit tot economische en sociale verdeeldheid binnen de EU zal leiden en dat herstelprogramma’s voornamelijk op de nationale economie zullen focussen. Ook in de internationale arena lijkt de pandemie een golf van wantrouwen en protectionistische reflexen te verspreiden en dreigen landen, waaronder de VS, hun handelsbeleid te berstrengen.

Zowel deze interne als externe spanningen leggen een nooit geziene druk op de EU lidstaten. Landen moeten er alles aan doen om de verspreiding van het virus in te dijken, niet enkel binnen de samenleving, maar ook in de economie. “Blijf in uw kot” was de perfecte richtlijn om de verspreiding van het virus onder de bevolking tegen te gaan, maar dit doortrekken naar de economie is nefast. De economieën van de EU lidstaten zijn zodanig met elkaar verweven dat de focus leggen op het eigen nationaal economisch herstel veel minder efficiënt zal zijn op lange termijn dan een gezamelijke aanpak uitwerken.

Hoewel het verleidelijk is om nu overall barrières op te trekken tussen mensen en goederen op basis van landgrenzen met het oog op het beschermen van de eigen maatschappij en economie, zal dit juist tot de economische afgrond leiden en de welvaart en het welzijn doen afnemen. Het is echt zorgwekkend hoe snel men in tijden van crisis grijpt naar protectionisme, nationalisme en maatregelen op korte termijn. Het gebrek aan Europese solidariteit in de aanpak van de gezondheidscrisis was schrijnend en de initiële terughoudendheid van de lidstaten tot het oprichten van een Europees noodfonds pijnlijk. Ook de EU mag zich niet terugplooien en een protectionistisch handelsbeleid voeren. Dit zou de economische crisis enkel rekken en verergeren. Koop lokaal is zeker interessant om de handelaar in eigen gemeente een hart onder de riem te steken, maar diezelfde handelaar is minstens zoveel bij gebaat met een Europese industrie die snel op volle toeren draait, die jobs creëert, nieuwe producten ontwikkelt en producten kan uitvoeren.

Europese eenheid

Meer dan ooit is hier Europese eenheid en een ambitieus Europees herstelplan nodig. Waar elke nationale regering er alles in het werk moet stellen om het juiste kader te scheppen voor de relance van haar bedrijven, ondernemerschap moet aanmoedigen en ervoor moet zorgen dat iedereen zo snel mogelijk, weliswaar veilig, aan de slag kan, dient op Europees niveau in de eerste plaats de eenheidsmarkt gevrijwaard te worden zodat handel tussen lidstaten ongehinderd kan plaatsvinden, de concurrentiekracht aangewakkerd wordt en welvaart gecreëerd wordt. Door allerlei soorten exportverboden, zelfs binnen de EU, geraakten grondstoffen en onderdelen niet bij de industrie. Een tekort aan containers in sommige lidstaten verhinderde de export. Wachttijden aan nationale grenzen in de EU zorgden er voor dat producten niet tijdig op hun bestemming zijn. Beperkingen van de mobiliteit van EU burgers hadden als gevolg dat bepaalde competenties de grenzen moeilijk konden oversteken. De Europese Commissie heeft o.a. door het creëren van “Green lanes” vertragingen aan de grenzen wel vermindert, maar de werking van de interne markt is nog steeds enorm verstoord.

Het Europees herstelfonds en bijhorend herstelplan moet er niet enkel voor zorgen dat de extra belemmeringen die door de coronacrisis ontstonden zo snel mogelijk weggewerkt worden, maar ook dat andere hindernissen voor het vrij vervoer van personen, goederen, diensten en kapitaal die nog steeds bestaan binnen de EU definitief verdwijnen. Hoe sneller beperkingen voor Europese bedrijven om te produceren en handel te drijven weggewerkt worden en hoe sneller het vrij ondernemerschap weer hersteld wordt in de EU, des te rapper het economisch herstel zal inzetten.

Ook op internationaal vlak moet de EU verder vrijhandel promoten, om de wereldeconomie zuurstof te geven. Daartoe moeten handelsbarrières net verder afgebouwd worden, in plaats van ze als reddingsboei in te roepen.

Een sterkere, vrijere EU

Reeds voor de crisis was het duidelijk dat lidstaten op eigen houtje geen weerwerk konden bieden tegen machtsblokken als de VS en China en dat ze de enorme uitdagingen inzake migratie, klimaat en energiebevoorrading niet alleen konden aanpakken. Toch bleven de regeringen van de lidstaten al te vaak vastklampen aan de macht en plaatsten ze het nationale belang voor het Europese. De EU burger is vaak verbolgen over de onmacht van de EU, het gebrek aan een Europees beleid, ook nu bij de aanpak van de Coronacrisis. Feit is echter dat de EU helemaal niet bevoegd is voor het gezondheidsbeleid: dat is een bevoegdheid die ligt bij de nationale lidstaten. De EU kon enkel maatregelen nemen binnen haar bevoegdheden en heeft zo o.a. uitbreiding van het solidariteitsfonds naar volksgezondheid, essentieel transport over de grenzen garanderen en flexibiliteit in staatsteun regels en fiscale regels toestaan.

Crisissen scheppen opportuniteiten, meer nog, crisissen kunnen innovatie zelfs versnellen. In eerste instantie dienen de lidstaten intens samen te werken om de Europese economie snel terug op de rails te krijgen. Willen ze echter op termijn een leidende rol opnemen in de internationale post-corona wereldorde, dan zullen ze verder moeten gaan. Een grondige hervorming van de EU dringt zich op, zodat de Unie sterker uit deze crisis kan komen. Dit vraagt leiderschap, niet enkel van Europese politici, maar ook de beleidsvoerders in de lidstaten. Naast directe maatregelen naar aanleiding van de pandemie zoals de oprichting van een Europees Medisch urgentie mechanisme, dienen ook andere bevoegdheden overgedragen te worden naar het Europese beleidsniveau inzake o.a. energie, klimaat, gezondheid, migratie en defensie. Ook het beschermen en promoten van fundamentele mensenrechten, persvrijheid, het recht om zich te verenigen, onafhankelijke rechtspraak, de democratie en de Europese waarden, moet hoog op de Europese agenda gezet worden. Naar aanleiding van de crisis werden burgerrechten aan banden gelegd. Zowel binnen als buiten de EU zijn er regimes die van de situatie maar al te graag gebruik zouden willen maken om blijvend de vrijheden van burgers, ondernemers, de pers, rechters en anderen te beperken.

Er staat dus duidelijk meer op het spel dan het economisch herstel, zelfs meer dan de positie van de EU in de wereld. We moeten waakzaam zijn voor het behoud van de vrije wereld. De weg die de Europese Unie nu zal inslaan, zal bepalend zijn voor onze toekomstige leefwereld, onze welvaart en de persoonlijke vrijheden waarover we zullen beschikken.

Eva is kandidaat voor het partijbestuur!

Beste Open Vld’er,

Zo goed als elke maandagvoormiddag zakte ik de voorbije 4 jaar af naar de Melsensstraat om deel te nemen aan de wekelijkse vergadering van het partijbestuur waar ik als niet mandataris in zetelde voor Vlaams-Brabant. Het was een zeer leerrijke ervaring, waarbij ik vooral geluisterd heb, getracht heb de bekommernissen van de lokale afdelingen te verwoorden en aanstuurde op meer communicatie naar de leden en afdelingen. De meeste aandacht ging tijdens deze vergaderingen echter naar de politieke actualiteit. Interne partijwerking, communicatie, inspraak door de leden, de lokale afdelingen en de regio’s kwamen minder aan bod. Met de ervaring die ik heb nu heb, zal ik – als ik verkozen geraak – hier vanaf de eerste vergadering meer aandacht voor vragen. Concreet zal ik aan de nieuwe voorzitter vragen om elke vergadering drie bijkomende punten op de agenda te plaatsen:

Communicatie naar de leden over de ingenomen standpunt en in politieke dossiers

Informatie naar de mandatarissen over de impact van het federale en Vlaamse besluiten op het lokaal beleid

Werking van de afdelingen en de regio’s: ondersteuning, bemiddeling en inspraak

Ik hoop dat ik hiervoor op uw steun mag rekenen. De verkiezingen lopen van 21 tot 27 maart. Ik wil als schepen en als iemand die zich reeds jaren lang engageert voor onze partij uw stem zijn in het partijbestuur.

EVA DE BLEEKER

LUISTEREN    NAAR DE LEDENINFORMATIE LATEN DOORSTROMEN    TERUGKOPPELEN VRAGEN BEANTWOORDEN    OPLOSSINGEN ZOEKEN    AFDELINGEN VERSTERKEN

Eerste twee running-mates van kandidaat Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert bekend

West-Vlaming Bert Schelfhout, eerste schepen in Deerlijk en voormalig voorzitter van Jong Vld Nationaal en Eva De Bleeker, schepen in Hoeilaart en voorzitter van Open Vld Vrouwen, zijn de eerste twee van een heel team aan running-mates, die voluit gaan voor Egbert Lachaert als kandidaat-voorzitter van hun partij.

Open Vld zal binnenkort niet alleen een nieuwe voorzitter aanduiden, maar ook een nieuw partijbestuur. Het is belangrijk om nieuwe mensen, mensen met minder naamsbekendheid, maar met veel energie, talent en frisse ideeën kansen te geven. Vandaag is het echter voor deze mensen bijna onmogelijk om in het partijbestuur verkozen te worden. Dat moet in de toekomst veranderen, vindt kandidaat voorzitter Egbert Lachaert.

“Onze partij barst van de talenten die zich van onderuit opwerken, zich dagelijks inzetten, en waarbij een extra duwtje in de rug nodig is om het verschil te maken. We moeten de partijorganisatie danig aanpassen dat vernieuwing en doorgroeimogelijkheden eigen worden aan onze partij. Kansen krijgen en kansen grijpen, dat is onze basisideologie. Ik wil dit consequent doortrekken naar onze partijstructuren. Daarvoor moeten de statuten worden aangepast. Ook Jong Vld moet een vaste zetel in het partijbestuur krijgen”, vult Lachaert aan.

Bert Schelfhout is eerste schepen in Deerlijk en was tussen 2013 en 2015 voorzitter van Jong Vld Nationaal. In Deerlijk heeft hij in 2018 de absolute Cd&V-meerderheid gebroken door jarenlange inzet en te gaan voor een consequent liberaal verhaal.
Eva De Bleeker is sinds 2012 schepen in Hoeilaart. Het is belangrijk dat ook in de toekomst verder wordt ingezet op gelijke kansen voor vrouwen in onze partij. Eva is een dame met pit, die al heel wat strepen verdiend heeft ook buiten de politiek.

Bert Schelfhout, schepen in Deerlijk
Ik denk dat ons land nood heeft aan sociaal – economische hervormingen. Op het vlak van sociale zekerheid, pensioenen veiligheid, integratie en klimaat zijn er grote uitdagingen. De huidige stilstand is voor niemand goed. Ik ken Egbert al langer en zijn oprechte persoonlijkheid en consequente manier van politiek voeren zijn een zegen voor onze partij. Egbert Lachaert is de geknipte man om samen met zijn team ons land in beweging te krijgen. Daarom doe ik mee met Team Egbert.”

Eva De Bleeker, schepen in Hoeilaart
Als handelsingenieur gaat mijn aandacht naar het creëren van een kader waarin het ondernemerschap en handel gestimuleerd wordt om zo welvaart te genereren. Hierbij vind ik duurzaamheid erg belangrijk: ik wil mijn schouders mee zetten onder een ambitieus maar economisch verantwoord beleid rond klimaat en milieu. Voor mij is Egbert Lachaert degene die trouw is aan onze liberale principes en onze partij hecht, sterk en consequent liberaal zal maken. Daarom doe ik mee met Team Egbert”

De komende tijd zal dit team stelselmatig verder uitgebreid worden met mensen met engagement die geloven in een consequent liberaal verhaal.

Contact

Egbert Lachaert: 0486/682405 Eva De Bleeker: 0499/392979 Bert Schelfhout: 0473/527291

Campagne: mijn 3 Europese “werven” nu online.

De afgelopen maanden nam ik deel aan een heel aantal Europese debatten. Telkens weer kwam naar voren hoe belangrijk het is om een sterke Europese economie te bewerkstellingen. Die zorgt immers voor meer jobs en meer welvaart en dat we als sterk continent kunnen blijven wegen op het wereldtoneel: we kunnen de klimaattransitie leiden en een gelijk speelveld afdwingen wat arbeids- en milieunormen betreft: meer op: https://evadebleeker.be/europese-verkiezingen-2019/

Veel leesplezier! Opmerkingen, suggesties en vragen steeds welkom op eva.de.bleeker@pandora.be

10 jaar bij de Europese Commissie!

Dag op dag 10 jaar geleden, op 16 april 2009, begon ik voor de Europese Commissie te werken: een ontzettend boeiende omgeving. Ik leerde veel bij en ontmoette een heleboel interessante mensen.

In maart 2006 deed ik mee met het “concours – economie & statistiek” samen met duizenden anderen in die grote hallen op de Heysel, toen nog met potlood en papier 😉: Europese geschiedenis, logisch denken, economische en statistische vraagstukken en een essay schrijven. Een hele dag lang, en dan nog wel hoogzwanger!   8 maanden later, in november 2006, volgde het panel-interview en kwam ik uiteindelijk op de reservelijst te staan. Toch duurde het, door de uitbreiding van de EU, nog tpt 2009 voor ik als Belg kon beginnen. 

Mijn eerste job was in DG Handel, waar ik werkte rond de markt economie status van China in anti-dumping zaken en ik een aantal dumpingonderzoeken deed. 

4 jaar later, ging ik werken in DG Energie waar ik de relaties met China op energievlak onderhield en het energie hoofdstuk in vrijhandelsakkoorden mee onderhandelde.

Sinds vorig jaar werk ik voor DG Mare en onderhandel mee de visserij-gerelateerde stukken in handelsakkoorden. De Commissie krijgt een mandaat en concrete richtlijnen van de lidstaten om met bepaalde landen een vrijhandelsakoord te ondehandelen, naast het liberaliseren van de handel -zodat de producten voor de consumenten goedkoper worden en ze een breder aanbod hebben en Europese ondernemingen een betere toegang tot buitenlandse  markten krijgen, is er bij de recentere onderhandelingen ook meer en meer aandacht voor duurzaamheidscriteria, arbeidsnormen en het klimaat, ook in de visserij. Heel erg boeiend!

Ondertussen zijn de examens allemaal op computer en is het proces wel wat veranderd. Voor de geïnteresseerden: meer info op https://epso.europa.eu/how-to-apply_en