Waarom ik kandidaat ben voor het partijbestuur: groei vanuit de basis

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we in Vlaanderen minstens één vijfde van de kiezers kunnen overtuigen om achter de ideeën en politieke standpunten van onze liberale partij te staan. Als ik rondkijk, merk ik immers dat er heel wat mensen de grondbeginselen van het liberalisme onderschrijven: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen.

Om dit te realiseren dient het partijbestuur mijns inziens eerst en vooral dicht bij de lokale afdelingen te staan waar de echte groei van een partij begint. Bovendien dient ze politieke standpunten te ontwikkelen die ondubbelzinnig geënt zijn op de liberale principes om zo de geloofwaardigheid van de partij te vrijwaren en klare communicatie naar de afdelingen en de burgers toe te verzekeren. Ik zou erg graag deel uitmaken van het nieuwe partijbestuur omdat ik overtuigd ben dat ik met mijn jarenlange politieke ervaring, mijn professionele vaardigheden en mijn persoonlijkheid hieraan kan meewerken om zo, vanuit de buik van onze partij, de groei mee te verwezenlijken.

Onze resultaten verdubbelen

De laatste jaren hebben we als Open VLD, onder het voorzitterschap van Gwendolyn Rutten, een enorme inspanning geleverd om een positief alternatief te bieden voor de verzuring die zich momenteel aftekent in Vlaanderen. Ook het feit dat we deelnemen aan het beleid, zowel Vlaams, in Brussel en federaal is een goede zaak. Meer nog, we zijn zelfs geregeld in staat te presteren boven ons electoraal gewicht. Tegelijkertijd, en misschien net daardoor, lijkt het erop dat er bij sommigen een gevoel heerst dat “die 12 à 13% uiteindelijk nog wel ok is”.

Horizon 2018: groei

Dit is wel degelijk niet ok! Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten we investeren in de lokale afdelingen: groei vanuit de basis. We moeten dit niet alleen zeggen, wel vooral doen. Op vele plaatsen heeft Open VLD, op een paar uitzonderingen na, onder invloed van de nationale evolutie, een heel aantal kiezers verloren. Militanten blijven er strijden voor elke stem door een sterk beleid uit te werken, harde oppositie te voeren, eetfestijnen te organiseren, naar burgers te luisteren, aanwezig te zijn op gemeentelijke en regionale activiteiten, artikels in burgerkranten te schrijven, jongerenafdelingen te steunen, …. . Veel leden ervaren echter dat wat er leeft in de afdelingen niet doorsijpelt naar de partijtop, dat er te weinig geluisterd wordt naar de noden of voorstellen van de leden. Het nieuwe partijbestuur dient zo snel mogelijk een actieplan horizon 2018 uit te werken en te implementeren dat afdelingen inhoudelijk en praktisch begeleidt bij de lokale werking en de voorbereiding van de verkiezingen, in het bijzonder de afdelingen die het echt moeilijk hebben.

Duidelijk liberale standpunten

De geloofwaardigheid van de partij op lokaal vlak hangt ook nauw samen met de geloofwaardigheid van de partij op nationaal vlak. Het is nodig dat de partijraad duidelijke liberale standpunten inneemt en er op toekijkt dat onze politici die ook gezamenlijk uitdragen. De nadruk ligt daarbij uiteraard op thema’s die liberalen nauw aan het hart liggen: hoe gaan wij ondernemers ondersteunen, dé motor van onze economie, hoe gaan wij kinderarmoede bestrijden door gelijke startkansen te geven en te laten grijpen (niet je afkomst geldt, wel onze toekomst), hoe verhogen we de concurrentiekracht van onze bedrijven, in het bijzonder de maakindustrie en de landbouw, waarbij kwaliteit en de lage CO2 uitstoot van onze bedrijven beloond wordt, hoe verminderen wij het overheidsbeslag, hoe moderniseren we verder de arbeidsmarkt – ook vanuit het standpunt van de werknemers – zodat jongeren, maar ook 50-plussers sneller (terug) aan de slag kunnen en hun koopkracht overeind blijft.

… ook over de niet-klassieke onderwerpen

Ook over andere thema’s die hoog op de politieke agenda staan, dient een eenduidig liberaal standpunt ingenomen te worden: hoe tekenen wij een liberaal energie en klimaatbeleid uit waarbij we realisme en duurzaamheid verzoenen – over de gewestgrenzen heen? Wat is de liberale visie op het (Vlaams) woonbeleid rond sociale woningen, zijn sociale huisvestingsmaatschappijen de meest efficiënte organisaties om dit te organiseren en wat zijn de voorwaarden voor de toewijzing en het verblijf? Hoe promoten we vrije én eerlijke handel met resepct voor minimum arbeidsnormen en ecologische normen bij de productie van goederen, zodat onze goederen kunnen concureren met geïmporteerde goederen? Voeren wij handel en sluiten we investeringscontracten af met landen waar de mensenrechten met de voeten getreden worden?

Bij het formuleren van onze standpunten is het essentieel dat, naast experten, de basis betrokken wordt en dat met haar mening rekening gehouden wordt. Dit zorgt er immers voor dat wat leeft bij de leden van de partij gereflecteerd wordt in de partijstandpunten. Hiervoor zouden, tussen congressen door, o.a. online bevragingen kunnen gehouden worden, waarbij leden aan de hand van een vragenlijst hun mening kunnen overmaken, of (online) brainstormsessies kunnen georganiseerd worden waar alle geïnteresseerde partijleden mee nieuwe ideen kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk dat het mechanisme dat toetst of de geformuleerde standpunten conform de liberale ideologie, technisch correct en praktisch implementeerbaar zijn, consequent wordt toegepast alvorens de standpunten wereldkundig te maken.

Communicatie: informatie laten circuleren

Ten derde is het cruciaal dat de partij duidelijk communiceert, zowel intern – met haar leden, afdelingen, regio’s en de organisaties binnen de partij- als extern. Bepaalde “uitschuivers” van politici op nationaal hebben vaak gevolgen voor de perceptie van de partij op lokaal vlak en omgekeerd. Concreet zou er vb. voortaan bij belangrijke beslissingen en stellingnames een “partij-flash” naar alle leden – die dat wensen – kunnen vertrekken waarin deze kort worden toegelicht. Dergelijke terugkoppeling zou ongetwijfeld een positief effect hebben op de betrokkenheid van de basis van de partij met het nationaal partijbeleid en zou uniforme externe communicatie bevorderen.

Mijn lokale achtergrond als schepen

Door jarenlang politiek actief te zijn op lokaal niveau weet ik hoe “het leven zoals het is in de lokale afdeling” in elkaar zit. Ik was voor het eerst lid in 1992, werd gemeenteraadslid in 2007 en schepen in 2013 in Hoeilaart, waar we toen de absolute meerderheid haalden. Bovendien heb ik door deel te nemen aan congressen en twee keer kandidaat te zijn tijdens verkiezingen over heel Vlaanderen (19de plaats op de Senaatslijst in 2010 en 4de plaats op de Europese lijst in 2014) contact met veel leden en afdelingen in heel Vlaanderen. Op professioneel vlak ben ik, volledig onafhankelijk van de partij, betrokken bij het beleid om de Europese economie concurrentiëler te maken, internationale handel te bevorderen en een eengemaakt Europees energie- en klimaatbeleid te ontwikkelen. Daarnaast ben ik voorzitter van een poetsbedrijf dat meer dan 50 mensen te werk stelt, een grote uitdaging die me enorm veel voldoening geeft. Al deze ervaringen zou ik graag aanwenden om in het partijbestuur mee de groei – vanuit de basis – van de partij te bewerkstellingen.

Hopelijk kan ik hiervoor op uw steun rekenen!

Eva De Bleeker

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s